Dosen

Daftar Dosen Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin

 1. Prof. Dr. H. Tadjuddin Naid, M.Sc., Apt
 2. Prof. Dr. H. M. Natsir Djide, MS., Apt
 3. Prof. Dr. Elly Wahyudin, DEA., Apt
 4. Prof. Dr. Hj. Asnah Marzuki, M.Si., Apt
 5. Prof. Dr. rer. nat. Marianti A. Manggau, Apt
 6. Prof. Dr. Gemini Alam, M.Si., Apt
 7. Dra. Nursiah Hasyim, CES., Apt
 8. Dra. Hj. Aisyah Fatmawaty, M.Si., Apt
 9. Dr. Hj. Sartini, M.Si., Apt
 10. Drs. H. Syaharuddin Kasim, M.Si., Apt
 11. Dr. A. Ilham Makhmud, MM., Apt
 12. Dra. Rosany Tayeb, M.Si., Apt
 13. Drs. Abd. Muzakkir Rewa, M.Si., Apt
 14. Dr. Hj. Latifah Rahman, DESS., Apt
 15. Dr. Aliyah, MS., Apt
 16. Usmar, M.Si., Apt
 17. Dra. Ermina Pakki, M.Si., Apt
 18. Dr. Mufidah, M.Si., Apt
 19. Subehan, Ph.D., Apt
 20. Dr. Herlina Rante, M.Si., Apt
 21. Yusnita Rifai, Ph.D., Apt
 22. Dr. Risfah Yulianty, M.Si., Apt
 23. Muhammad Aswad, Ph.D., Apt
 24. Yulia Yusrini Djabir, Ph.D., Apt
 25. Habibie, M.Pharm.Sc., Apt
 26. Abdul Rahim, M.Si., Apt
 27. Sumarheni, M.Sc., Apt
 28. Nur Indayanti, M.Si., Apt
 29. Firzan Nainu, Ph.D., Apt
 30. Anshar Saud, M.Farm., Apt
 31. Rina Agustina, M.Pharm.Sc., Apt
 32. Andi Arjuna, M.Na.Sc.T., Apt
 33. Nurhasni Hasan, M.Si., M.Sc., Apt
 34. Muh. Akbar Bahar, M.Pharm.Sc., Apt
 35. Aminullah, M.Pharm.Sc., Apt
 36. Sukamto S. Mamada, M.Sc., Apt
 37. Andi Affandi, M.Sc., Apt
 38. Andi Dian Permana, M.Si., Apt
 39. Ismail, M.Si., Apt
 40. Rangga M. Asri, S.Si., Apt
 41. Nana Juniarti Natsir Djide, M.Si., Apt
 42. Achmad Himawan, S.Si., Apt
 43. Yayu Mulsiani Evary, S.Si., Apt
 44. Muhammad Nur Amir, M.Si., Apt
 45. Muhammad Raihan, S.Si., Apt